|

კომპანიის საქმიანობის ძირითადი პრიორიტეტები:

  • საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები
  • ჰიდროგეოლოგიური კვლევები (წყალმომარაგება)
  • სასარგებლო მყარი წიაღისეულის საბადოების დაძიება და მარაგების გამოთვლა
  • ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები
  • გრუნტების კომპლექსური ლაბორატორიული კვლევები და წყლის ქიმიური ანალიზი
  • საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობა
  • წყალსადენების ტრასის მშენებლობა                                                                                                                                                                                                                                                         

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები არის კომპანიის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. მათი წარმოება შეიძლება იყოს კომპლექსური და მოიცავდეს áƒ°áƒ˜áƒ“როგეოლოგიურ, გეოფიზიკურ და სეისმურ კვლევებს, გრუნტების, როგორც საველე ასევე ლაბორატორიულ პირობებში შესწავლას, და მიღებული შედეგების კამერალურ დამუშავებას.

ჰიდროგეოლოგიური კვლევები მოიცავს მიწისქვეშა წყლების შესწავლას, საბადოების დაძიებას და მარაგების დათვლას, აგრეთვე საძიებო-საექსპლუატაციო ჭაბურღილების მოწყობას.

მყარი წიაღისეული საბადოების დაძიება და მარაგების  გამოთვლა მოიცავს: სასარგებოლო წიაღისეულის გამოვლინებას, წინასწარ შეფასებას და საბოლოოდ კონკრეტული წიაღისეულის მარაგების დათვლას და მათ დამტკიცებას მარაგების სახელმწიფო კომისიაში.

ლაბორატორიულ კვლევებში იგულისხმება გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა საქართველოში მოქმედი და ასევე ბრიტანული (BS) და ამერიკული (ASTM) სტანდარტების შესაბამისად.

კვლეევები მშენებლობისათვის წარმოებს პროექტირების ყველა ეტაპზე. კვლევების შედეგად მიიღება საბოლოო მონაცემები, რომლებიც აუცილებელია ნებისმიერი სირთულის შენობა-ნაგებობების პროექტირებისთვის. აღნიშნული კვლევების წარმოება მკაცრად რეგულირდება áƒáƒ“გილობრივი სტანდარტებით, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტებით და ინსტრუქციებით.

 

 

 

 

სრულად ნახვა
საქართველო. 0186, თბილისი.
ჯიქიას ქ.#8ა.
ტელ: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /
8a Jikia street, 0186,
Tbilisi, Georgia;
Tel: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /